Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Ämnet konstruktionsteknik behandlar principer för dimensionering och utformning av konstruktioner för byggnader och anläggningar, med hänsyn till olika laster och påverkningar som är aktuella under konstruktionens livstid.

En central del är verkningssätt och dimensionering av bärande konstruktionselement i betong, trä, stål och murverk. Forskningen är av tillämpad karaktär och bedrivs ofta i nära samarbete med industrin och andra samhällsbyggnadsaktörer.

Klimatförändringen och urbaniseringen är två fenomen som ger upphov till en rad utmaningar men skapar även möjligheter för innovationer inom konstruktionstekniksfältet. Byggnader och byggnadsverk måste anpassas till mer extrema väderförhållanden med kraftigare stormar, större nederbördsmängder, översvämningar och ökad fuktighet.

Urbaniseringen och en ökande befolkning skapar ökad efterfrågan på både bostäder och en utbyggd infrastruktur. Det ställs samtidigt krav på att begränsa byggandets klimatpåverkan och miljöavtryck, vilket kräver att konstruktionsmaterial används mer effektivt. Hållbara och tids- och kostnadseffektiva konstruktioner, byggsystem och produktionsmetoder måste utvecklas.

Vid avdelningen bedrivs forskning inom följande huvudområden:
 

Forskningen om säkerhet, risk och tillförlitlighet fokuserar på utveckling av probabilistiska last-, motstånds- och nedbrytningsmodeller för olika material under hela livscykeln för byggnads- och infrastruktursystem.

Vi anpassar modeller med information om strukturell hälsa och byggnadsverket för att minska osäkerheten och för att underlätta modellinlärning.

Vi har arbetat med en mängd olika bygg- och infrastruktursystem på land och till havs, t.ex. broar, dammar, byggnader, kärntekniska inneslutningar, olje- och gasproduktionsanläggningar och vindkraftverksstrukturer.

Forskare

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.

Beslutsvärdes- och informationsvärdesanalyser underlättar analys, kvantifiering och förutsägelse av tekniska prestanda samt belyser industriella och samhälleliga fördelar med tekniska lösningar.

Användningen av sådana analyser omfattar planering och optimering av strukturell informations- och integritetshantering, samt vägledning och innovation för teknikutveckling.

Riskacceptans för användarna av vår byggda miljö utgör en tvärvetenskaplig och samhällelig utmaning av stor betydelse, med speciella utmaningar på grund av klimatförändringarna.

Forskare

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.

Forskningen är inriktad på frågor som rör träkonstruktioners säkerhet och tillförlitlighet, fukt- och energifrågor i klimatskärmen samt livslängdprediktion hos träkonstruktioner med avseende på röta och mögel.

Forskningen genomförs i form av simuleringar, laboratorieförsök samt fältundersökningar.

Forskare

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.

Forskningen behandlar frågor som rör tillförlitligheten hos betongkonstruktioner, beteende i bruksgränstillståndet och rationell och effektiv produktion.

Forskningen bedrivs i form av simuleringar, laboratorieexperiment och fältstudier.

Forskare

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.

Forskningen är inriktad på frågor som rör energieffektivisering av befintliga och nybyggda murade konstruktioner samt rationell renovering av murade klimatskärmar.

Forskningen genomförs till stor del genom experimentella undersökningar.

Forskare

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.

Sidansvarig: kali.olsson@hvac.lth.se | 2022-11-04